Algemene voorwaarden

TKS Groep 2012 – 2023

Art. 1 Toepasbaarheid

1.1 Onder TKS Groep wordt verstaan: TKS Groep statutair gevestigd te Enschede; KvK 08147153

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten en aanbiedingen inzake het begeleiden van werving en selectie van arbeidskrachten (al dan niet op tijdelijke basis) en/of inzake personeelsadviesdiensten en HRM diensten door TKS Groep aan opdrachtgever. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt aan TKS Groep.

1.4 Onder opdracht wordt verstaan: de overeenkomst tot begeleiding van werving en selectie van personeel door TKS Groep ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever of ten behoeve van het verrichten van inhuren van interim managers door opdrachtgever en/of de overeenkomst tot het verlenen van personeelsadvies door TKS Groep voor de opdrachtgever.

1.5 Een begeleiding van werving en selectie- of interim-opdracht wordt geacht geslaagd te zijn uitgevoerd indien opdrachtgever een arbeidsovereenkomst sluit met een door TKS Groep geselecteerde kandidaat, danwel indien opdrachtgever een door TKS Groep geselecteerde kandidaat op andere wijze de werkzaamheden laat uitvoeren.

1.6 Een kandidaat wordt verondersteld te zijn geselecteerd door TKS Groep nadat opdrachtgever het c.v. of resumé van de kandidaat per email of op andere wijze van TKS Groep heeft ontvangen, wanneer de kandidaat door TKS Groep mondeling is geïntroduceerd of wanneer de kandidaat op een andere wijze in de aan TKS Groep verstrekte opdracht is gaan meedraaien.

Art. 2 Uitvoering

2.1 TKS Groep tracht de haar opgedragen activiteiten met grote zorgvuldigheid uit te voeren.

2.2 Opdrachtgever is gehouden TKS Groep tijdig alle informatie welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn, ter beschikking te stellen. De opdrachtgever garandeert TKS Groep alle medewerking bij de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden.

2.3 Opdrachtgever is verplicht binnen 5 werkdagen na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met een door TKS Groep geselecteerde kandidaat TKS Groep een kopie van deze overeenkomst te sturen.

2.4 Indien opdrachtgever, of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming, een door TKS Groep geselecteerde kandidaat te werk stelt, anders dan in het kader van de verstrekte opdracht, wordt de opdracht verondersteld geslaagd te zijn uitgevoerd en is het hierin vermelde honorarium verschuldigd.

2.5 TKS Groep voert opdrachten persoonlijk uit, dan wel laat dit doen door aangewezen medewerkers. Uitvoering van projecten door ingeschakelde derden gebeurt slechts in overleg met de opdrachtgever. TKS Groep blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Art. 3 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

3.1 Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht aan TKS Groep worden verstrekt, neemt TKS Groep de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3.2 Gegevens van de kandidaten dienen door opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven. Een en ander behoudens de wettelijke plicht tot openbaarmaking.

Art. 4 Opdracht werving en selectie en/of interim management en/of hrm

4.1 Een opdracht tot werving en selectie omvat de opdracht om een arbeidskracht te werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt.

4.2 De opdracht kan mondeling en/of schriftelijk tot stand komen. Indien TKS Groep een geschikte kandidaat aanlevert, zijn deze algemene voorwaarden van kracht en is de betreffende werkgever de hierin vermelde bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan TKS Groep, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Een werving- en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of indien van toepassing door het verlopen van de overeengekomen maximale duur van de opdracht.

4.4 Het door de opdrachtgever inbrengen van kandidaten tijdens een werving- en selectieprocedure zal als integraal onderdeel van de opdracht tot werving en selectie worden beschouwd indien TKS Groep verzocht wordt hierin te bemiddelen. Benoeming van een dergelijke kandidaat wordt aangemerkt als vervulling van de opdracht. Als bemiddelingsfee zal in dit geval tweederde van de, onder paragraaf 5.1, vermelde vergoeding berekend worden, tenzij het aangaan van de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5 Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving- en selectiewerkzaamheden van TKS Groep, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat voldoet aan de functie-eisen.

4.6 Bij een opdracht tot werving en selectie ligt de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze voor een kandidaat en de daaruit voortvloeiende arbeidsovereenkomst bij de opdrachtgever. De toekomstige werkgever dient zelf te zorgen voor het verifiëren van ondermeer de identiteit, diploma’s en andere (achtergrond)-gegevens van de te benoemen kandidaat (kandidaten).

4.7 Bij een personeelsadvies opdracht voert TKS Groep HRM werkzaamheden uit. Deze HRM werkzaamheden worden tussen opdrachtgever en TKS Groep afgestemd.

Art. 5 Vergoeding

5.1 De opdrachtgever is aan TKS Groep voor het begeleiden van de werving- en selectieopdracht verschuldigd een vergoeding exclusief btw van 21% van het bruto jaarsalaris, op basis van een volledige werkweek en een vol jaar, ongeacht duur van het dienstverband en het aantal werkuren. De opdrachtgever is aan TKS Groep voor hrm werkzaamheden verschuldigd een vergoeding ten grootte van € 150,- per uur exclusief btw.

5.2 De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de arbeidskracht. De bemiddelingsvergoeding is opdrachtgever verschuldigd onmiddellijk na afronding van de opdracht.

5.3 Separate kosten voor de werving (bijvoorbeeld advertentiekosten, reis- en verblijfskosten, kosten voor testen) worden na overleg met opdrachtgever gemaakt en maken geen deel uit van de bemiddelingsvergoeding. Deze kosten worden tussentijds of aan het einde van de opdracht gefactureerd aan opdrachtgever.

5.4 Buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, is opdrachtgever bij werving en selectie geen kosten verschuldigd tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt tussen TKS Groep en opdrachtgever.

5.5 De opdrachtgever is aan TKS Groep voor interim management, personeelsadvies, organisatie ontwikkeling en testen & assements (afhankelijk van aard en duur van de opdracht) een vergoeding verschuldigd per uur of per opdracht. TKS Groep factureert maandelijks aan opdrachtgever de vergoeding die verschuldigd is voor interim management en personeelsadvies, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 6 Garantieregeling

6.1 Indien een door TKS Groep bemiddelde kandidaat binnen 2 maanden na indiensttreding niet meer bij opdrachtgever in dienst is, zal TKS Groep, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens TKS Groep heeft voldaan en mits opdrachtgever de normale fee/kosten heeft betaald en geen korting heeft ontvangen, eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest.

6.2 De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat TKS Groep schriftelijk op de hoogte te stellen dat hij van deze garantieregeling gebruik wil maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

6.3 Indien een door TKS Groep bemiddelde kandidaat binnen 2 maanden na indiensttreding niet meer bij opdrachtgever in dienst is, zal TKS Groep, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens TKS Groep heeft voldaan en mits opdrachtgever de normale fee/kosten heeft betaald en geen korting heeft ontvangen, eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. Indien TKS Groep binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren die bij de opdrachtgever in dienst treedt, betaalt TKS Groep 50% van het door de opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van eventuele overige kosten) aan de opdrachtgever retour. Terugbetaling vindt niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld. TKS Groep zendt in geval van terugbetaling aan opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigd bedrag binnen 30 dagen daarna.

6.4 Indien een door TKS Groep in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien TKS Groep 50% van het honorarium heeft terugbetaald, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, is TKS Groep van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten.

6.5 TKS Groep zal niet gehouden zijn aan haar inspanningsverplichting tot het zoeken van een vervanger cq aan terugbetaling van 50% van het honorarium als uit de evaluatie of anderszins blijkt dat ontslag op onredelijke gronden heeft plaatsgevonden dan wel te wijten is aan nalatig gedrag van de opdrachtgever jegens de kandidaat.

Art. 7 Aansprakelijkheid

7.1 Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van TKS Groep ter zake van:

  • Schade die direct of indirect ontstaat, door het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door TKS Groep verstrekte kennis, informatie en andere adviezen welke door TKS Groep geleverd is.
  • Schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van TKS Groep niet en/of tijdig verricht kunnen worden, ten gevolge van gebeurtenissen en omstandigheden, die TKS Groep volgens wet, rechtshandeling die in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet toe te rekenen zijn.
  • Schade, die opdrachtgevers, zijn personeel of derden, direct of indirect lijden bij het ontplooien van activiteiten door TKS Groep, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk schadelijk handelen of grove schuld van TKS Groep en door haar gevolmachtigde personen en tenzij TKS Groep ter zake voor deze schade verzekerd is.

7.2 Een eventuele aansprakelijkheid is begrensd tot het bedrag dat TKS Groep voor de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen tot een maximum van € 5.000,-. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

7.3 Voor de beslissing om met een door TKS Groep geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan blijft opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht. TKS Groep is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.

7.4 TKS Groep kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen (waaronder begrepen gevolgschade) als gevolg van handelen en/of nalaten van een door TKS Groep geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door TKS Groep, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

7.5 Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever TKS Groep onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is TKS Groep voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een grove fout van TKS Groep die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is TKS Groep voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, met een maximum van € 5.000,-.

7.6 Hoe dan ook is TKS Groep nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaak door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door TKS Groep, behoudens opzet of grove schuld van TKS Groep.

7.7 TKS Groep heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

7.8 Opdrachtgever vrijwaart TKS Groep voor alle vorderingen van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden door TKS Groep samenhangen, in het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan TKS Groep onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, behoudens opzet of grove schuld van TKS Groep.

Art.8 Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van TKS Groep te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro door middel van overmaking ten gunste van een door TKS Groep aan te wijzen bankrekening.

8.2 Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is hij vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand of, indien hoger, de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

8.3 Daarnaast heeft TKS Groep het recht zonder nadere ingebrekestelling of aanzegging alle met de invordering van het verschuldigde gepaard gaande kosten, gerechtelijke of buitengerechtelijke, op opdrachtgever te verhalen. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 205,-.

8.4 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur aan TKS Groep schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de verrichte dienst goedgekeurd te hebben. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

8.5 Over door de opdrachtgever verschuldigde bedragen wordt BTW in rekening gebracht, tenzij anders aangegeven.

Art. 9 Concurrentie en schadeloosstelling

9.1 Het is de opdrachtgever zonder toestemming van TKS Groep niet toegestaan om gedurende een jaar erna met een kandidaat die door TKS Groep is voorgesteld en in 1e instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

9.2 Indien de opdrachtgever het hiervoor genoemde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan TKS Groep verschuldigd ter grootte van de in deze algemene voorwaarden genoemde bemiddelingsvergoeding.

Art. 10 Toepasselijk recht en geschillen

Eventuele geschillen, waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo. Het Nederlands recht is van toepassing.

Art. 11 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.